top of page
Tutkielmat

Circular Citizens -tutkimushanke on poikinut kaksi Helsingin yliopistossa kirjoitettua maisterin tutkielmaa.

Tutkielmien tiivistelmätlöytyvät alta, sekä mahdollisuus ladata koko tutkielmat!

Kansalaisten taidot kiertotaloudessa

Mirka Råberg, 2022

Tiivistelmä


Kiertotaloutta tarjotaan usein ratkaisuksi ilmastonmuutoksen hillintään sekä tehokkaampaan resurssien hyödyntämi-seen. Akateemisessa kirjallisuudessa ei kuitenkaan huomioida tarpeeksi sosiokulttuurista puolta kiertotalouteen siirtymisessä (Kirchherr et al., 2018). Kiertotalouden yhteydessä kuluttaja-kansalaisista puhutaan usein juuri “kuluttajina” tai “yhteiskäyttäjinä” sekä uusien kiertotaloustuotteiden sekä palveluiden hyväksynnän kautta (Hobson & Lynch, 2016). Kiertotalouteen osallistuminen voi olla kuitenkin työlästä. Kulutustyön (consumption work) käsite tuo näky-väksi ajan, taidot ja resurssit, joita tarvitaan kiertotaloutta tukevassa kuluttamisessa (Hobson et al., 2021). Tutkimus kiertotaloustaidoista on niukkaa, vanhentunutta sekä keskittyy vain yhteen käytäntöön kerrallaan. Kiertotaloustaitojen tutkimisen tarpeen ovat todenneet useat tutkijat (esim. Hobson et al., 2021; Wieser, 2019).
 

Pyrin tässä tutkielmassa tunnistamaan näitä taitoja 20 puolistrukturoiduista haastattelusta koostuvan aineiston poh-jalta. Haastatteluihin osallistui joukko suomalaisia, jotka toteuttavat kiertotaloudessa oleellisia Zero Waste tai kestävän kuluttamisen periaatteita. Haastateltavia pyydettiin kuvailemaan heidän arkisia kiertotaloutta tukevia käytäntö-jään. Tarkastelemalla heidän kertomuksiaan, tunnistan kuusi taitokategoriaa, joita haastateltavat käyttävät kiertota-louteen osallistumisessa. Haastateltavat mainitsivat itse erityisesti (1) kädentaidot keskeisiksi kiertotalouden periaat-teiden toteuttamisessa. Näihin kuuluu esimerkiksi ompelutaidot sekä tekniset taidot, jotka mahdollistavat korjaamisen sekä materiaalien uusiokäytön. Haastateltavat omaavat myös (2) toisinajattelun taitoja ja kykyä ajatella luovasti esi-merkiksi sitä, miten yhtä tavaraa voi käyttää moneen tarkoitukseen. He ovat myös taitavia kyseenalaistamaan kulutukseen liittyviä normeja. (3) Tiedonhaun ja kommunikaation taidot ovat keskeisiä aktiivisille kansalaisille, kun he yrit-tävät selvittää kestävimmän vaihtoehdon sekä inspiroivat huumorilla ja positiivisuudella muitakin ottamaan osaa kiertotalouteen. Haastateltavat kuvailevat usein käyttävänsä (4) suunnittelutaitoa sekä priorisoinnin taitoja, jotka liittyvät ajan hallintaan. Heidän täytyy tehdä valintoja ja priorisoida tiettyjä toimia, joilla on suurin vaikutus hiilijalanjälkeen. Ostettaessa tavaroita käytettynä, etsiminen tulee aloittaa hyvissä ajoin. Myös tavaroita vuokratessa, tarve tulee olla tiedossa jo varhain. Tunnistin haastatteluaineistosta myös (5) kotitalouden hoitamiseen liittyviä taitoja, kuten tavaroiden huoltamiseen liittyvät taidot, ruuanlaittotaidot, joiden avulla vähentää ruokahävikkiä sekä jätteiden lajitteluun liit-tyvät taidot. Haastateltavat mainitsivat myös (6) kokemuksen tuomia taitoja. Kokemus ja tieto erilaisista käytetyn tavaran kauppapaikoista sekä taidot hyvien materiaalien tunnistamiseen mahdollistavat kestävät kiertotalousvalinnat.
 

Tutkielman suurimpia kontribuutioita on kiertotaloudelle tärkeiden kansalaistaitojen yhdistäminen yhteen viitekehyk-seen. Tutkimuksen tulokset todentavat, että kuluttaja-kansalaiset tekevät monenlaisia kiertotalouteen liittyviä toimia, jotka vaativat kulutustyötä sekä tiettyjä taitoja. Tutkimuksen löydökset antavat tietoa siitä, miten kansalaiset ottavat osaa kiertotalouteen ja koordinoivat sitä arkielämässään priorisoimalla ja suunnittelemalla. Kiertotalouden järjestämi-nen kotitalouksissa on ollut aihe, josta on kaivattu lisätutkimusta (Hobson et al., 2021). Toisinajattelun taidot ovat myös uusi taitokategoria, joka nousi haastatteluista. Tämä lisää ymmärrystä siitä, miten ihmiset voivat oppia pois vanhoista, kiertotaloutta tukemattomista kulutustottumuksista (Wieser, 2019). Tunnistettuja taitoja voitaisiin opettaa enemmän kouluissa sekä muissa kanavissa, mutta tulisi myös pohtia sitä, kuinka infrastruktuuri, yritykset ja palvelut voisivat tukea ihmisten osallistumista kiertotalouteen ja tehdä siitä helpompaa. Löydökseni valottavat sitä, mitä kier-totalous tarkoittaa kotitalouksien tasolla ja kuinka kiertotaloutta voitaisiin edistää Suomessa.
 

Avainsanat


Kiertotalous, tavaratyö, kestävä kuluttaminen, kansalaistaidot kiertotaloudessa, Zero Waste

Tekstiileistä huolehtimisen taito - Aktiivisten kansalaisten tekstiileihin
liittyvät käytännöt ja niiden rooli kiertotaloudessa

Satu Wegelius, 2022

Tiivistelmä

Tekstiilien aiheuttamat ympäristöhaitat ovat moninaiset ja laajat. Huomattavaaenergiankäyttöä ja kasvihuonekaasuja aiheutuu vaatteen käyttövaiheessa.Kulutustyön viitekehystä käyttäen tämä tutkielma kartoittaa aktiivisilla kansalaisillaolevia käytäntöjä tekstiileihin eli vaatteisiin ja kodintekstiileihin liittyen sekä taitoja jamuita resursseja, joita käytäntöjen toteuttaminen vaatii. Näiden käytäntöjen rooliakiertotaloudessa tarkastellaan 3R-raamin läpi. Yhteensä 29 vaatteisiin ja kodintekstiileihinliittyvää kiertotalouskäytäntöä havaittiin 23 suomalaisen, aktiivisen kansalaisenkanssa toteutettuihin puolistrukturoituihin haastatteluihin perustuen. Kolme yleisintäkäytäntöä olivat ostaminen käytettynä, korjaaminen ja lahjoittaminen. Tämä tutkielmatuo lisäksi esille niitä näkymättömiä käytäntöjä, kuten ostosten suunnitteleminen jamateriaalien tunnistaminen, joita harvoin mainitaan kiertotalouden yhteydessä. Tekstiileihinliittyvien käytäntöjen havaittiin vaativan erilaisia taitoja, kuten ompeleminenja tiedon etsiminen, sekä muita resursseja, kuten aika, tieto ja välineet. Tekstiilienomistamiseksi ja käyttämiseksi ihmisiltä vaaditaan kulutustyön tekemistä, joka koostuunäistä tekstiileihin liittyvistä käytännöistä - osa niistä on pakollisia, ja osa (enemmän)vapaaehtoisia. Kansalaisilta edellytetään tulevaisuudessa yhä enemmän kulutustyöntekemistä, jolla on taloudellinen arvo. Sitä voidaan edesauttaa esim. monipuolistensecond-hand-kauppojen ja online-alustojen ilmaantumisella, ja muiden inspiroivillateoilla. Lisäksi rakenteellisia muutoksia valtion, kuntien ja tekstiiliteollisuudentasoilla, mutta myös yksilöiden ja yhteiskunnan tasoilla vaaditaan. Lisää tutkimustatarvitaan mm. siitä, mikä motivoi ihmisiä osallistumaan kiertotalouteen toteuttamallakiertotalouskäytäntöjä yksilön ja kotitalouden tasoilla sekä miten kulutustyö jakautuuperheenjäsenten ja sukupuolten kesken.

Avainsanat

Kiertotalous, kiertotalouskäytännöt, korjaaminen, kulutustyö, käytetty, tekstiilit, vaatehuolto, vaatteet

bottom of page